Informace o děkanském kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou.

Již několik let se mě představitelé našeho města i lidé na ulici ptají, kdy začnu opravovat fasádu místního děkanského kostela sv. Voršily. Těší mne jejich zájem o opravu našeho kostela, ale celá plánovaná oprava bude mnohem náročnější, než si běžný pozorovatel uvědomuje. Vidím proto jako důležité informovat společnost o současném stavu kostela a plánech na jeho záchranu. Většina lidí si všímá jen žalostného stavu  vnější omítky této naší významné sakrální stavby ze 16. století. Ale to je ve skutečnosti v plánu oprav až na druhém místě. Předně je nezbytné vyměnit krovy a trámy vrcholu věže, které jsou silně napadané červotočem a dřevokaznými houbami. Nemusím zdůrazňovat, že se bude jednat o velmi náročný zásah.

V tomto roce bude po konzultaci se stavební techničkou z biskupství v HK , s paní ing. Yvettou Šléglovou, vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a k provedení stavby výměny krovu a opravy fasády věže a západního průčelí děkanského kostela sv. Voršily. Nabídka odborného projektanta ing. Petra Rohlíčka požaduje za vyhotovení projektových podkladů finanční částku: 94.380 Kč (včetně DPH) a za jednostupňový projekt s rozsahem řešených konstrukcí částku: 142.780 Kč (včetně DPH).

Projekt obsahuje: výměnu krovu a střešní krytiny věže, úpravu stropu pod trámovým  roštem krovu věže; výměnu hromosvodu v rozsahu řešených fasád a střechy s napojením  na stávající systém hromosvodu; výměnu vnějších omítek fasád věže a západního průčelí kostela; restaurování ciferníků, ručiček hodin, transmise od hodinového stroje, cimbálového odbíjení hodin; opravu truhlářských výplní otvorů v rozsahu řešených fasád; restaurování fasádních prvků z kamene v rozsahu řešených fasád; opravu klempířských výrobků v rozsahu řešených fasád; opatření proti usedání holubů na fasády kostela.

Bez výše uvedené projektové dokumentace nelze vyžádat potřebné závazné stanovisko Magistrátu Hradce Králové, Odboru památkové péče a ani nelze žádat jakoukoliv dotaci. Při podání těchto informací si dovoluji požádat představitele našeho města a veřejnost o jejich trpělivost a lidské porozumění s plánovanou opravou děkanského kostela. Bude se jednat o několik let velkého úsilí, než se náš kostel opět zaskvěje krásou. Za sebe mohu slíbit, že udělám vše, co bude v mých možnostech. Určitě mi není jedno, jak náš děkanský kostel vypadá. Věřím, že i tato kapitola bude mít svůj šťastný konec.                                                                                                                                                                          Pavel Seidl

Listy sv. Voršily č. 3 – srpen 2015

Milí farníci!

Během letošní Noci kostelů, která se konala v pátek 29. května, bylo možné vstoupit do věže děkanského kostela, dát se vést starobylým schodištěm a podívat se až ke zvonům, kde se otevřenými okenicemi naskýtal zajímavý a svým způsobem jedinečný pohled na večerní Chlumec…

Listy sv. Voršily 2015-03 srpen

Listy sv. Voršily č. 2 – květen 2015

Milí farníci!

Nedávno jsme oslavili svátek svaté Kateřiny Sienské. Narodila se 25. března 1347 v Sieně ve střední Itálii. Už jako děvče vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z francouzského Avignonu do Říma..

Listy sv. Voršily č. 2 – květen 2015

Listy sv. Voršily č. 2. – květen 2014

Nedávno jsme prožili v našem farním společenství radost z Velikonoc, radost ze slavnostní liturgie, do které jste se mnozí z vás aktivně zapojili nebo se jí zúčastnili. Upřímně jsme se radovali ze svatořečení dvou velikánů poslední doby katolické církve, papeže Jana XXIII. a Jana Pavla II.

Listy sv. Voršily č. 2. – květen 2014

Listy sv. Voršily – č. 4 – listopad 2014

Milí farníci,

v neděli 26. října t. r. jsme prožili v našem děkanském kostele sv. Voršily hezkou slavnost posvícení. V ten den přijel mezi nás pan biskup Josef Kajnek z Pardubic, aby sedmi kandidátům udělil svátost biřmování a jednu z nich, katechumenku Veroniku, nejprve pokřtil…

Listy sv. Voršily č. 4 – listopad 2014

Listy sv. Voršily – č. 3 – srpen 2014

Milí farníci, je tomu pět let co mne královéhradecký biskup Dominik, současný pražský arcibiskup a kardinál, uváděl do chlumecké farnosti. Spolu s vámi bych chtěl Pánu Bohu za ta společná prožitá léta poděkovat a poprosit o další Jeho pomoc pro naši nadcházející spolupráci.

Listy sv. Voršily č. 3 – srpen 2014