Milí farníci,

jak jsem se již v předchozím článku zmínil, od 1.8.2016 se ujímá vedení Římskokatolické farnosti – děkanství Chlumec nad Cidlinou její nový děkan Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr. Ohledně všech potřebných záležitostí ve farnosti Chlumec nad Cidlinou se tedy od tohoto data obracejte výhradně na něho. Jeho mobil je: 731 746 755. – Já se s vámi rozloučím v neděli 31.7.2016. Všem děkuji za hezké společenství. V úctě. Pavel Seidl

Listy sv. Voršily 2_2016

Stojíme před Svatodušními svátky. Svým významem jsou hned po Velikonocích klíčové, troufám si však napsat, že i pro křesťany jsou spíše neznámé. Během těchto svátků ale vzniká prvotní Kristova církev. Bázliví apoštolové přijímají dary Ducha svatého a společenství této církve se dává pod vlivem Ducha do pohybu. Jen si vezměme šíření evangelia do různých končin tehdejšího světa. Vedle svědectví charismatického jáhna Štěpána, je tady zázračné obrácení Šavla v Pavla, apoštola národů. Ale nebylo by spravedlivé přehlédnout tisíce horlivých a statečných následovníků Kristova evangelia, kteří pod vlivem Ducha Svatého hájili pravdu víry až na krev…. FL 2_16

Informace o děkanském kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou.

Již několik let se mě představitelé našeho města i lidé na ulici ptají, kdy začnu opravovat fasádu místního děkanského kostela sv. Voršily. Těší mne jejich zájem o opravu našeho kostela, ale celá plánovaná oprava bude mnohem náročnější, než si běžný pozorovatel uvědomuje. Vidím proto jako důležité informovat společnost o současném stavu kostela a plánech na jeho záchranu. Většina lidí si všímá jen žalostného stavu  vnější omítky této naší významné sakrální stavby ze 16. století. Ale to je ve skutečnosti v plánu oprav až na druhém místě. Předně je nezbytné vyměnit krovy a trámy vrcholu věže, které jsou silně napadané červotočem a dřevokaznými houbami. Nemusím zdůrazňovat, že se bude jednat o velmi náročný zásah.

V tomto roce bude po konzultaci se stavební techničkou z biskupství v HK , s paní ing. Yvettou Šléglovou, vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a k provedení stavby výměny krovu a opravy fasády věže a západního průčelí děkanského kostela sv. Voršily. Nabídka odborného projektanta ing. Petra Rohlíčka požaduje za vyhotovení projektových podkladů finanční částku: 94.380 Kč (včetně DPH) a za jednostupňový projekt s rozsahem řešených konstrukcí částku: 142.780 Kč (včetně DPH).

Projekt obsahuje: výměnu krovu a střešní krytiny věže, úpravu stropu pod trámovým  roštem krovu věže; výměnu hromosvodu v rozsahu řešených fasád a střechy s napojením  na stávající systém hromosvodu; výměnu vnějších omítek fasád věže a západního průčelí kostela; restaurování ciferníků, ručiček hodin, transmise od hodinového stroje, cimbálového odbíjení hodin; opravu truhlářských výplní otvorů v rozsahu řešených fasád; restaurování fasádních prvků z kamene v rozsahu řešených fasád; opravu klempířských výrobků v rozsahu řešených fasád; opatření proti usedání holubů na fasády kostela.

Bez výše uvedené projektové dokumentace nelze vyžádat potřebné závazné stanovisko Magistrátu Hradce Králové, Odboru památkové péče a ani nelze žádat jakoukoliv dotaci. Při podání těchto informací si dovoluji požádat představitele našeho města a veřejnost o jejich trpělivost a lidské porozumění s plánovanou opravou děkanského kostela. Bude se jednat o několik let velkého úsilí, než se náš kostel opět zaskvěje krásou. Za sebe mohu slíbit, že udělám vše, co bude v mých možnostech. Určitě mi není jedno, jak náš děkanský kostel vypadá. Věřím, že i tato kapitola bude mít svůj šťastný konec.                                                                                                                                                                          Pavel Seidl

Moje uznání a poděkování – Pan Alexander Kozoň a jeho bratr Albín Gonšenica opravili během dubna tohoto roku západní část zdi (z ulice Starobranská) okolo farní zahrady u děkanství v Chlumci nad Cidlinou. V průběhu ledna 2016 se totiž postupně část této historické zdi následkem vlhkosti, povětrnostních vlivů i přičiněním vandalů zbortila. Bylo tedy nutné vybourat zbytek zdi, odvézt sutiny a z pálených cihel vybudovat ve svahu zahrady novou opěrnou zeď, která splňuje všechny požadavky závazného stanoviska Památkové péče z Jaroměře – Josefova. Došlo také k obnovení vrchního drátěného oplocení, které je přichyceno ke kovovým sloupkům. Jednalo se o mimořádnou práci, které se oba pánové zhostili na výbornou. Moc jim děkuji nejen za odvedené dílo, ale také za jejich lidské porozumění a velkou vstřícnost při opravě farní zdi a všeho, co s ní bylo spojené. Panu Alexandru Kozoňovi si dovoluji tímto srdečně poblahopřát k jeho životnímu jubileu, kterého se v těchto květnových dnech dožívá, a přeji mu potřebné zdraví, spokojenost a radost z dobře vykonané práce.                                                                                                                                                                        Pavel Seidl

Pašijový příběh – Od neděle 13. března až do pátku 25. března 2016 bylo možné v našem městě shlédnout velmi působivou velikonoční výstavu v kostele Nejsvětější Trojice, která si kladla za cíl přiblížit návštěvníkovi samotný příběh z pašijí (evangelijní biblické úryvky, které hovoří o umučení a smrti Ježíše Krista). V naší zemi se jedná v současné době o aktuální téma, protože letos po 60 letech byl Velký pátek opět státním svátkem. Pod záštitou Města Chlumec n.C. a s podporou Ř.k.farnosti – děkanství Chlumec n.C. a OsKs (Občanský spolek Kulturně smýšlejících) dokázala paní Mgr.Helena Krátká zajímavě vymyslet a působivě uspořádat výstavu od dění Květné neděle (Ježíšův vjezd do Jeruzaléma) přes Zelený čtvrtek (Poslední večeře Páně), Velký pátek (odsouzení a ukřižování Krista) až do Velikonoční neděle (Zmrtvýchvstání Ježíše).

Výstavu shlédly všechny třídy Základní i Speciální školy v Chlumci nad Cidlinou, děti z obou školek a 217 návštěvníků. Ohlasy na výstavu byly všechny velmi pozitivní. Chtěl bych tímto příspěvkem vyjádřit své srdečné díky a velké uznání paní Heleně za zprostředkování podstaty Velikonoc. Myslím, že se jí dílo velmi vydařilo. Děkuji OsKs, který dělal pro výstavu veškeré grafické práce na její propagaci. Vřelé poděkování patří vedení a pracovníkům Technických služeb v Chlumci nad Cidlinou, kteří zajistili přepravu exponátů a výstavních vitrín. Za půjčení exponátů děkuji paní ak. mal. Evě Kolmanové, Páteru Mgr.Viliamu Vágnerovi z Dobřenic, Paed.Dr. Vladimíru Beňovi z Lovčic a muzeím z Hradce Králové, Nového Bydžova a Přelouče.

Pavel Seidl